S  T  A  T  U  T

 

 ROZDZIAŁ   I

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 § 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Młodzieży i Osób Dorosłych z Wadami Genetycznymi i Rozwojowymi „Nadzieja”  w Olsztynie, w dalszej części statutu zwane „Stowarzyszeniem”.

§ 2

Stowarzyszenie jest dobrowolnym zrzeszeniem osób fizycznych powołanym do wspólnych działań w celu pomocy osobom z wadami genetycznymi i rozwojowymi w zakresie edukacji, rehabilitacji, opieki. Siedzibą Stowarzyszenia jest Olsztyn. Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3

Stowarzyszenie ma prawo do używania pieczęci o treści Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Młodzieży i Osób Dorosłych z Wadami Genetycznymi i Rozwojowymi w Olsztynie oraz logo i symboli zatwierdzonych przez władze Stowarzyszenia.

§ 4

1. Dla realizacji celów Stowarzyszenie może działać na obszarze innego państwa z poszanowaniem prawa w nim obowiązującego.

2. Stowarzyszenie powołane zostało na czas nieokreślony. Posiada osobowość prawną na podstawie przepisów Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 z 1989 r., poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

3.  Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

4. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków oraz wolontariuszy. Dla prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

5. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej Stowarzyszenie „Nadzieja” w Olsztynie.

 

ROZDZIAŁ  II

CELE  I  FORMY  DZIAŁANIA

  

§ 5

1. Celem Stowarzyszenia jest:

- zapewnienie wszechstronnej pomocy młodzieży i osobom dorosłym z wadami genetycznymi i rozwojowymi,

- tworzenie warunków umożliwiających młodzieży i osobom dorosłym z wadami genetycznymi i rozwojowymi zdobywanie umiejętności życiowych oraz kształcenia,

- praca na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych, ich aktywizacja zawodowa i społeczna,

- działalność charytatywna i pomoc społeczna,

- integracja,

- ochrona, promocja zdrowia,

- wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych do wzbogacania możliwości edukacyjnych młodzieży dotkniętych wadami genetycznymi i  rozwojowymi,

- stworzenie rodzicom, pedagogom, psychologom i innym specjalistom warunków wymiany doświadczeń,

- działania przeciwko wykluczaniu społecznemu.

 

2. Cel określony w § 4 pkt 1 statutu  realizowany będzie przez:

- aktywizowanie rodzin młodzieży i osób dorosłych do współpracy w ramach Stowarzyszenia,

- reprezentowanie i obronę interesów rodziców oraz ich dzieci w realizacji pomiędzy władzami państwowymi, organizacjami samorządowymi i społecznymi,

- określenie potrzeb rehabilitacyjnych i społecznych, zaspokajanie tych potrzeb przez prowadzenie różnych form działalności,

- zabieganie o wszechstronny rozwój osób chorych i niepełnosprawnych,

- dążenie do stworzenia młodzieży i osobom dorosłym warunków do samodzielnego, niezależnego życia poprzez budowę  hostelu,

- prowadzenie współpracy z organizacjami i instytucjami krajowymi oraz  zagranicznymi, których cele są zbieżne z celami Stowarzyszenia,

- w zakresie pomocy społecznej udzielanie wsparcia rodzinom i osobom w trudnej sytuacji rodzinnej,

- popularyzacja idei pomocy osobom dotkniętym wadami genetycznymi i rozwojowymi poprzez organizowanie wystaw, plenerów, koncertów, zbiórek publicznych,

- aktywizowanie młodzieży i osób dorosłych do uprawiania sportu i turystyki,

- prowadzenie grup wsparcia,

- realizacja projektów z zakresu wsparcia poprzez rehabilitację, aktywizację zawodową i społeczną,

- różne formy wypoczynku młodzieży i osób dorosłych,

- dla realizacji celów Stowarzyszenie może prowadzić ośrodki i placówki rehabilitacyjno-opiekuńcze, warsztaty terapii zajęciowej, świetlice terapeutyczne.

3. Przy realizacji zadań Stowarzyszenie współdziała ze wszystkimi instytucjami, zakładami pracy, organizacjami charytatywnymi, firmami w kraju i za granicą, niosącymi pomoc Stowarzyszeniu, a także innymi organizacjami osób niepełnosprawnych.

4. Stowarzyszenie dla realizacji celów statutowych może tworzyć jednostki działalności gospodarczej.

5. Stowarzyszenie może pozyskiwać środki finansowe służące realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia.

6. Stowarzyszenie współpracuje z organami administracji państwowej w zakresie realizacji zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

ROZDZIAŁ  III

CZŁONKOWIE,  ICH  PRAWA  I  OBOWIĄZKI

§ 6

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, a także małoletni w wieku 16-18 lat mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, lecz mogący korzystać z biernego i czynnego prawa wyborczego.  Skład Zarządu stanowią w większości osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

2. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby prawne jedynie jako członkowie wspierający.

§ 7

1. Stowarzyszenie posiada członków:

a) zwyczajnych,

b) wspierających,

c) honorowych.

2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna, która:

a) złoży deklarację członkowską

b) ma ukończone 16 lat

3. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną bez względu na obywatelstwo i siedzibę.

4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

§ 8

1. Nabycie członkostwa powstaje:

a ) dla założycieli z datą zarejestrowania Stowarzyszenia,

b) dla innych osób z datą przyjęcia w poczet członków przez Zarząd po podpisaniu deklaracji,

c) dla członków wspierających – uchwałą Zarządu na pisemny wniosek zainteresowanego,

d) członkowie honorowi przyjmowani są przez Walne Zebranie członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

§  9

1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:

a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

b) korzystania z majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia, 

c) udziału w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

d)    zgłaszania wniosków i opinii w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia,

e)     składania odwołań od decyzji Zarządu w sprawach członkowskich,

f)      informacji o działalności Stowarzyszenia, jego przychodach, wydatkach i zobowiązaniach.

2. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa, jak członkowie zwyczajni.

3. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał Stowarzyszenia.

4. Członkowie honorowi zwolnieni są ze składek członkowskich.

§  10

1. Utrata członkostwa następuje na skutek: pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu Stowarzyszenia, zgonu członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawnej.

2. Utrata członkostwa może nastąpić na skutek wykluczenia przez Zarząd z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia, z powodu nie płacenia składek za okres 3 miesięcy, z powodu utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądowego.

§  11

Obowiązki członków:

- przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

- czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia, w szczególności w realizacji jego celów statutowych,

- regularne opłacanie składek członkowskich.

§  12

Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

ROZDZIAŁ  IV

WŁADZE  STOWARZYSZENIA

§  13

1. Władzami Stowarzyszenia są:

-  Walne Zebranie Członków,

-  Zarząd,

-  Komisja Rewizyjna.

§  14

1. Kadencja wszystkich władz trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym, w zależności od decyzji Walnego Zebrania Członków.

2. Ustępujący członkowie władz Stowarzyszenia mogą być ponownie wybierani po upływie kadencji.

§  15

Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§  16

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, członkowie wspierający i honorowi z głosem doradczym.

§  17

1. Walne Zebranie ma kompetencje do:

a) określania głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

b) uchwalania zmian statutu,

c) wyboru i odwoływania wszystkich władz Stowarzyszenia,

d) udzielenia Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e) rozpatrywania sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

f) uchwalania budżetu,

g) uchwalania wysokości składek członkowskich 

h) rozpatrywania wniosków zgłaszanych przez członków Stowarzyszenia,

i) podejmowania uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

j) podejmowania uchwał w sprawie powołania i likwidacji działalności gospodarczej,

k) rozpatrywania odwołań od uchwał i decyzji Zarządu,

l) podejmowania uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia i przeznaczenia majątku.

§  18

1. W przypadku zmniejszenia się liczby wybranych członków władz o 1/3, należy zwołać Walne Zebranie celem dokonania wyboru uzupełniającego.

2. Kadencja członków władz kończy się wraz z końcem kadencji tego organu.

§  19

1. Pierwsze Walne Zebranie członków zwołuje Zarząd w terminie do jednego miesiąca od uzyskanej informacji o zarejestrowaniu Stowarzyszenia.

2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku w terminie do 30 maja.

§  20

1. W Walnym Zebraniu członków udział biorą:

-  z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni Stowarzyszenia, 

-  z głosem doradczym członkowie wspierający, członkowie honorowi oraz zaproszeni goście.

2. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym, o ile członkowie nie ustalą tajności, zwykłą większością głosów przy obecności liczby członków określonych w punkcie 3.

3. Walne zebranie członków obraduje przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych w pierwszym terminie, zaś w drugim terminie potrzebna jest 1/3 członków. Drugi termin wyznacza się w ten sam dzień po upływie 30 minut od określonego w powiadomieniu o Walnym Zebraniu.

§  21

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane z ważnych powodów przez Zarząd w każdym czasie.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Zarząd obowiązany jest zwołać na żądanie – Komisji Rewizyjnej lub 1/3 liczby członków zwyczajnych.

3. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w przypadkach określonych w pkt. 3 i 4 winno być zwołane w takim terminie, aby mogło odbyć się w ciągu 6 tygodni od daty wniesienia żądania.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane, a uchwały zapadają przy obecności co najmniej 50% uprawnionych.

§  22

1. Organ uprawniony zwołuje Walne Zebranie Członków poprzez powiadomienie wszystkich uprawnionych do wzięcia udziału z podaniem miejsca i czasu, oraz porządku obrad, z co najmniej 2‑tygodniowym wyprzedzeniem.

2. Walne Zebranie członków obraduje przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych w pierwszym terminie, zaś w drugim terminie przy obecności 1/3 członków. Drugi termin wyznacza się w ten sam dzień po upływie 30 minut od określonego w powiadomieniu o Walnym Zebraniu. 

3. Na żądanie 1/5 uprawnionych do głosowania tajne głosowanie może być zarządzone także w innych sprawach. 

4. Każdy członek ma prawo do udziału w Walnym Zebraniu Członków.

5. Każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje jeden głos. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego.

6. Dla ważności uchwały o zmianie w statucie lub likwidacji Stowarzyszenia wymagane jest 2/3 głosów przy obecności 50% uprawnionych do głosowania.

7. Uchwały Walnego Zebrania obowiązują wszystkich członków Stowarzyszenia.

8. Walne Zebranie Członków wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza, którzy są odpowiedzialni za przeprowadzenie obrad.

9. Z obrad Walnego Zebrania Członków sporządza się protokoły, które podpisują przewodniczący i sekretarz. Protokoły przechowuje się 10 lat.

10. Walne Zebranie odbywa się zgodnie z porządkiem i regulaminem zatwierdzonym przez uczestników.

§  23

1. Jeżeli liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 300 osób według stanu na miesiąc przed końcem roku kalendarzowego, Walne Zebranie Członków zostaje zastąpione przez Zebranie Delegatów.

2. Delegaci wybierani są zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

3. Przyjmuje się zasadę, że jeden delegat przypada na 30 członków.

§  24

1. Kadencja delegata trwa 4 lata, do chwili otwarcia procedury wyboru nowych delegatów.

2. Utrata mandatu delegata przed upływem kadencji następuje wskutek rezygnacji, odwołania przez organ dokonujący wyboru zwykłą większością głosów lub ustania członkostwa w Stowarzyszeniu. Na miejsce ustępującego dokonuje się wyboru uzupełniającego.

3. Do Zebrania Delegatów mają zastosowanie przepisy Statutu o walnym Zebraniu.

§  25

1. Zarząd Stowarzyszenia kieruje działalnością Stowarzyszenia w okresach między Walnymi Zebraniami.

2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 do 7 osób, w tym Prezes i jego dwaj zastępcy, skarbnik, sekretarz i 2 członków.

3. Prezes Stowarzyszenia reprezentuje je na zewnątrz i zwołuje posiedzenie Zarządu. W przypadku nieobecności Prezesa, obowiązki jego pełni upoważniony zastępca.

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

§  26

Do kompetencji Zarządu należy:

 - opracowania rocznych programów działalności,

 - realizacja celów Stowarzyszenia,

- wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

- sporządzanie planów pracy i budżetu,

- prowadzenie rejestru członków,

- zawieranie umów cywilnoprawnych i pracowniczych,

- podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania i wykluczania członków,

- sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

- prowadzenie gospodarki Stowarzyszenia w ramach uchwalonych programów, powoływanie i rozwiązywanie zespołów problemowych, zespołów organizacyjnych, zespołów do spraw projektów, grup ekspertów i doradców dla rozstrzygania merytorycznych spraw Stowarzyszenia,

- podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

- opracowanie projektów powołania jednostek działalności gospodarczej i przedkładanie ich Walnemu Zebraniu Członków,

- prowadzenie księgowości i gospodarki finansowej stosownie do obowiązujących przepisów,

- reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

- zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

- udzielanie pełnomocnictw,

- współdziałanie z organami władzy samorządowej i administracyjnej oraz organizacjami społecznymi i gospodarczymi.

§  27

Komisja Rewizyjna działa w oparciu o własny regulamin i powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontrola przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz w roku.

§  28

1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i 2 członków.

2. Członkiem Komisji może zostać osoba, która:

-  nie jest członkiem Zarządu,

- nie pozostaje z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

- nie była karana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne.

§  29

Do kompetencji Kontroli Rewizyjnej należy:

1. Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.

2. Prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu.

3. Składanie wniosków o udzielenie absolutorium dla Zarządu ustępującego Stowarzyszenia.

4. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków oraz wniosków wynikających z tej działalności.

5. Komisja Rewizyjna może żądać od Zarządu, członków i pracowników Stowarzyszenia wszelkich wyjaśnień i sprawozdań, przeglądać księgi i dokumenty, oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Stowarzyszenia. W bezpośrednich czynnościach kontrolnych członkowie Komisji Rewizyjnej mogą działać w zespołach co najmniej dwuosobowych upoważnionych przez Komisję Rewizyjną. 

§  30

Pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący Walnego Zebranie Członków w terminie dwóch tygodni od daty wybrania. Na pierwszym zebraniu Komisja Rewizyjna wybiera Przewodniczącego. Kolejne zebrania zwołuje Przewodniczący.

§  31

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej winny odbywać się co najmniej raz na kwartał, jednakże w przypadkach uzasadnionych na wniosek Zarządu winno być zwołane w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

ROZDZIAŁ  V

MAJĄTEK  I  FUNDUSZE

§  32

Dla realizacji zadań statutowych Stowarzyszenie tworzy majątek trwały i obrotowy:

- ze składek członkowskich,

- z darowizn, spadków, subwencji, cesji majątkowych i zapisów,

- z dochodów z ofiarności publicznej,

-  z wpływów z działalności statutowej,

-  z dochodów z majątku Stowarzyszenia,

-  dochodów z działalności gospodarczej.

§  33

1.Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.Stowarzyszenie zobowiązuje się spełnić niezbędne warunki do otrzymania dotacji państwowych, z jednostek samorządowych i organizacji międzyna-rodowych.

3.Środki pieniężne stanowią majątek Stowarzyszenia i przechowywane są na koncie bankowym.

4.Zarząd mocą uchwały określi, jaką kwotę można pozostawić w bezpośredniej dyspozycji w kasie.

§  34

Do zaciągania zobowiązań majątkowych do kwoty 3.000,- zł jest upoważniony Prezes lub jego zastępca jednoosobowo. Zobowiązania przekraczające wymienioną kwotę wymagają podpisu dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub wiceprezesa, działających łącznie. Ta sama zasada obowiązuje przy udzielaniu pełnomocnictwa i składaniu innych oświadczeń woli.

§  35

Okresem rozliczeniowym jest rok kalendarzowy.

§  36

Stowarzyszenie jest organizacją nie działającą w celu osiągania zysku i działa w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie, w szczególności wyczerpując znamiona art.20 punkt a, b, c i d poprzez:

a. zakaz udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b. zakaz przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c. zakaz wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji, albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3,

d. zakaz zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§  37

1.Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji.

2.W razie rozwiązania Stowarzyszenia likwidatorami są członkowie Zarządu, jeżeli uchwała Walnego Zebrania nie stanowi inaczej.

3.W przypadku rozwiązania Stowarzyszenie zobowiązane jest do przekazania środków ze zbiórek publicznych na rzecz organizacji pożytku publicznego, prowadzącej działalność statutową w tym samym lub zbliżonym zakresie. Pozostały majątek przeznacza się na cel określony w Statucie lub w uchwale Walnego Zebrania Członków o likwidacji.

4.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. nr 20 z 1989 r., poz. 104 z późn. zm.), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz przepisy kodeksu cywilnego.

§  38

Interpretacja postanowień niniejszego Statutu leży w kompetencji Zarządu Stowarzyszenia, a w przypadku odwołań – Walnego Zebrania.